1 abhito vartate 2 abhut sarvani bhutani 3 abhyasa 4 Abhyasa
5 acara 6 acintya-rupa 7 acintyam avyavaharyam 8 acintyarupa
9 acintyarupam 10 adhamam gatim 11 adharma 12 adhibhuta
13 adhidaiva 14 adhikara 15 adhisthana 16 adhisthatri devata
17 adhisthaya 18 adhiyajna 19 adhiy £jna 20 adhyaksa
21 adhyatma 22 adi-devam ajam vibhum 23 adityavat prakasayati tat param 24 adyam purusam yatah pravrttih prasrta purani
25 agni 26 aham 27 aham, mam 28 aham adih sarvasah
29 Aham eva aksayah kalah 30 aham krtsnasya jagatah prabhavah pralayas tatha 31 aham mrtyuh sarva-harah 32 Aham sar-vasya prabhavo mattah sarvam pravartate
33 aham tvam moksayisyami ma sucah 34 ahankara 35 ahankrta bhava 36 aisvara yoga
37 ajnana-sambhutam hrtstham samsayam 38 ajnanenavrtam jnanam tena muhyanti jantavah 39 ajo avyaya atma 40 ajo vibhuh
41 akarma 42 akarta 43 akartaram 44 akrtsnavidah
45 aksara 46 aksaram paramam 47 aksara purusa 48 akusalam
49 amrta 50 amrtam 51 amsa 52 amsah sanatanah
53 amsa sanatana 54 anadi ubhav api 55 ananta-guna, aganana-sakti 56 anantaguna
57 anirdesyam 58 anisa 59 anityam asukham 60 anityam asukham imam lokam
61 anityam asukham lokam imam prapya bhajasva mam 62 anor aniyamsam acintya-rupam 63 anumantā 64 anumati
65 anusmaran 66 anya-devatah 67 anyah 68 apana
69 apapaviddham 70 aprakasa 71 apravrtti 72 arta
73 artha 74 artharthi 75 asakta-buddhih sarvatra 76 asaktam sarvabhrt
77 asammudhah martyesu 78 ascaryam 79 asesatah 80 asesena
81 asraya 82 asritya 83 asubham 84 ativa me priyah
85 atma 86 atma-dana, atma-samarpana 87 atma-ratih, antah-sukho 'ntar-aramas tathantar-jyotir eva yah 88 atma-vibhuti
89 atma-visuddhaye 90 atma abhut sarvani bhutani 91 atmamayaya 92 atman
93 atman, sarvabhutani 94 atmana atmanam 95 atmana atmanam vettha 96 atmanam
97 atmanam akartaram 98 atmanam avasadayet 99 atmanam niyamya 100 atmanam srjami
101 atmani atho mayi 102 atmani sannyasya, brahmani 103 atmani visva-darsanam 104 atmaprasada
105 atmasakti 106 atmaupamyena sarvatra 107 atmavan 108 avajanan manusim tanum asritam
109 avajananti mam mudha manusim tanum asritam 110 avasah prakrter vasat 111 avasam prakrter vasat 112 avasam vasat
113 avastabhya 114 avibhaktam ca bhutesu vibhaktam iva ca sthitam 115 avidhi-purvakam 116 avidya-maya
117 avikampena yogena yujyate 118 avikarya 119 avranam 120 avyakta
121 avyaktam aksaram 122 avyaktamurti 123 avyakto aksarah 124 avyavaharya
125 avyavaharyam 126 avyaya 127 ayam atma brahma 128 bāhya sparśa
129 balavat 130 bhagavan 131 bhagavata 132 bhagavata, bhakta, bhagavan
133 bhajami 134 bhajanti priti-purvakam 135 bhajati 136 bhakta
137 bhaktas 138 bhakti 139 bhaktiman me priyah 140 bhaktya mam abhijanati
141 bhargah savitur devasya yo no dhiyah pracodayat 142 bhava 143 bhava-karah 144 bhavah
145 bhavanti 146 bhavanti matta eva 147 bhavo 'nyo 148 bhoktaram yajnatapasam
149 bhoktaram yajnatapasam sarvaloka-mahesvaram 150 bhu 151 bhuta-bhavana bhutesa deva-deva jagat-pate 152 bhuta-bhrt
153 bhuta-karah 154 bhutagrama 155 bhutagramam 156 bhutanam
157 bhutanam isvara 158 bhutani 159 bhutas 160 bhutva bhutva
161 bhuya eva srnu me paramam vacah 162 brahma 163 brahma-bhuya 164 brahma-nirvana
165 brahma-nirvanam 166 brahmabhuta 167 brahmabhuyaya 168 brahmagni
169 brahman 170 brahmani adhaya karmani, mayi sannyasya 171 brahmanya 172 brahmanyadhaya karmani
173 brahma satyam jagan mithya 174 brahmavid brahmani sthitah 175 brahmayoga-yuktatma, sarvabhutatma-bhutatma 176 brahmi sthiti
177 buddhi 178 buddhi-yogam upasritya 179 buddhibheda 180 buddhibhedam janayet
181 buddhiman manusyesu 182 Buddhiyoga 183 buddhya visuddhaya 184 budhah
185 caturvarna 186 caturvarnya 187 catvaro manavah 188 cestah
189 chandamsi 190 cikirsur lokasangraham 191 cit-sakti 192 cittavrtti-nirodha
193 daivam 194 daivi 195 daivi hyesa gunamayi mama maya 196 dana
197 desa-kala-nimitta 198 devan, pitrn, bhutani 199 Devan deva-yajo yanti mad-bhakta yanti mam api 200 devatmasakti
201 dhīra 202 dharma 203 dharma-ksetre kuru-ksetre 204 dharmaksetre kuruksetre
205 dharmarajya 206 dharmas 207 Dhata 'ham visvato-mukhah 208 dhrtya
209 dhyana-yoga-paro nityam 210 divya atma-vibhutayah 211 divyam janma 212 divyam karma
213 divyam purusam acintya-rupam 214 dravya-yajna 215 duhkha-samyoga-viyogam 216 duhkham aptum
217 duhkham avapyate, kleso 'dhikataras tesam 218 duhkham dehavadbhir avapyate 219 duratyaya 220 dvandvamoha
221 dvandvatita 222 dvau bhutasargau 223 dvav imau purusau 224 Dvav imau purusau loke ksaras caksara eva ca
225 dvesa 226 ekabhaktih 227 ekamevadvitiyam 228 ekatvena prthaktvena bahudha visvatomukham
229 esa brahmi sthitih 230 etad-yonini bhutani 231 etad-yonini bhutani sarvani 232 etam vibhutim mama yo vetti
233 gahana 234 gantasi nirvedam 235 gantasi nirvedam srotavyasya srutasya ca 236 gata-sangasya jnanavasthita-cetasah
237 Gata-sangasya muktasya jnanavasthita-cetasah, yajnayacaratah karma samagram praviliyate 238 gunas 239 guhayam 240 guhyam
241 guhyat 242 guhyatamam 243 guhyataram 244 guna
245 guna-karma 246 guna gunesu vartante 247 iccha-dvesa 248 isa vasyam sarvam yat kinca
249 ista 250 ista-deva 251 ista-devata 252 isvara
253 isvara-bhava 254 jada 255 janma-mrtyu-jara-duhkhair vimukto'mrtam asnute 256 janma-mrtyu-jara-vyadhi-duhkha-dosanudarsanam
257 janma karma ca me divyam 258 jara-marana-moksaya mam asritya yatanti ye 259 jijnasu 260 jitah sargah
261 jitatma 262 jivabhutam 263 jivatmikam 264 jnana
265 jnana-nirdhuta-kalmasah 266 jnana-yajnena yajanto mam upasate 267 jnana-yogena sankhyanam 268 jnanadipena bhasvata
269 jnanam 270 jnani 271 jnani bhakta 272 jnata isvarah
273 jnatum drastum tattvena pravestum ca 274 jneyam 275 jugupsa 276 jyayasi karmano buddhih
277 jyotih 278 krpayāvistam 279 kama 280 kamais tais tair hrtajnanah
281 karana 282 karanam 283 karma 284 karma-bandham prahasyasi
285 karma-yogena yoginam 286 karma jyayo akarmanah 287 karmanaiva hi samsiddhim asthita janakadayah 288 karmayoga
289 karta 290 kartaram akartaram 291 kartaram api akartaram 292 kartavyaṁ karma
293 kartavya karma 294 kartri 295 Kasmai devaya havisa vidhema 296 kavim anusasitaram, dhataram
297 kavim puranam anusasitaram sarvasya dhataram 298 kevalair indriyais caran 299 kim karmani ghore mam niyojayasi 300 klaibyam, ksudram hrdaya-daurbalyam
301 kriya-visesa-bahulam 302 krtatma 303 krtsna-karma-krt 304 krtsna-karma-krt, sarvakarmani josayan
305 krtsna-vit 306 krtsnavid 307 krtsnavidah 308 ksara
309 ksarah sarvani bhutani 310 ksara purusa 311 ksaro bhavah 312 ksetra
313 ksetra-ksetrajnayor jnanam 314 ksetrajna 315 ksetram 316 ksina-kalmasah sarvabhuta-hite ratah
317 kurvann api na lipyate 318 kutastha 319 laya 320 lila
321 loka-mahesvara 322 loka-sangraha 323 loka-sangrahartham 324 loka-sangraharthaya
325 lokasangraha 326 lokasangraham evapi sampasyan kartum arhasi 327 lokasangrahaya 328 mad-bhava
329 mad-bhavam 330 madbhava 331 madbhavah 332 madbhavam
333 madbhavam agatah 334 madbhavaya 335 madhyama gatih 336 mahāvākya
337 maharsayah sapta purve 338 mahat 339 mahatma 340 maitrah karuna eva ca
341 mam 342 mama atma 343 mamaiva amsah 344 mamaivamsah
345 mamaivamsah sanatanah 346 mamamsah sanatanah 347 mam anusmaran 348 mam anusmara yudhya ca
349 mam asritya 350 mam viduh 351 mam visate tadanantaram 352 manmana maccittah
353 manmaya mam upasritah 354 manusim tanum asritam 355 manusya 356 mat-samstham
357 matra 358 matsthani sarva-bhutani 359 mattah pravartate 360 maya
361 maya duratyaya 362 maya nihatah purvam eva 363 mayi arpita-mano-buddhih 364 mayi sannyasya karmani
365 mayi sarvani karmani 366 mayi vartate 367 mayyeva nivasisyasi 368 me prakrtih
369 me yoga aisvarah 370 mithyacara 371 mogham partha sa jivati 372 mohinim prakrtim sritah
373 moksa 374 nadatte kasyacit papam na caiva sukrtam 375 na hi te bhagavan vyaktim vidur deva na danavah 376 na idam yad upasate
377 naiskarmya 378 Naiskarmya 379 na kartrtvam na karmani 380 na kartrtvam na karmani srjati na karma-phala-samyogam
381 na kincit karoti 382 na mam abhijananti tattvena 383 namas 384 nanto na cadih
385 nanyad astiti vadinah 386 nasti anto vistarasya me 387 nati 388 natmanam avasadayet
389 nigraha 390 nimitta 391 nimitta-matram 392 nimitta-matram bhava savyasacin
393 Nimittamatram bhava savyasacin 394 nirasir nirmamo bhutva 395 nirdosam hi samam brahma 396 nirguna
397 nirgunam gunabhoktr ca 398 nirguno guni 399 nirmama 400 nirmamo nirahankarah
401 niskama karma 402 nistha 403 nistraigunya 404 nistraigunyo bhavarjuna
405 nitya-trpto nirasrayah 406 nitya-yoga 407 nityakarma 408 nityayukta
409 nivasisyasi mayi 410 nivasisyasi mayyeva 411 nivrtti 412 niyata karma
413 niyatam karma 414 niyatam kuru karma tvam 415 niyatasya tu sannyasah karmano nopapadyate 416 panca bhuta
417 papa-yonayah 418 papayonayah 419 para gatih 420 paramam dhama
421 paramam vacah 422 param apnoti purusah 423 paramartha 424 param brahma
425 param dhama 426 param drstva 427 param santim, sthanam sasvatam 428 param siddhim
429 param sthanam adyam 430 para prakrti 431 para prakrti, para maya 432 para prakrtih
433 para prakrtir jiva-bhuta 434 para prakrtir jivabhuta 435 para prakrtir me 436 para prakrtir me yaya dharyate jagat
437 para purusa 438 paro avyaktah 439 paro bhavah 440 pavitram paramam
441 prabhu, vibhu 442 prabhu vibhu 443 pradhanyatah 444 prajna purani
445 prakasa 446 Prakriti 447 Prakriti, mamaivamsah sanatanah,para prakrtir jiva-bhuta 448 prakrtim mamikam
449 prakrtim me param 450 prakrtim svam 451 prakrtim svam adhisthaya ... atmamayaya 452 prakrtim svam avastabhya
453 prakrtir jiva-bhuta 454 prakrtir jivabhuta 455 prakrtis tvam niyoksyati 456 prak sarira-vimoksanat
457 pralayam yati deha-bhrt 458 prana 459 prapadyante 'nyadevatah 460 prasada
461 praviliyate 462 pravrtti 463 priti 464 priyamanaya vaksyami
465 purusa 466 purusam sasvatam divyam 467 purusarsabha 468 purusartha
469 raga 470 rahasyam 471 rahasyam hyetad uttamam 472 rahasyam uttamam
473 rajas 474 rajoguna-samudbhavah 475 rajyam samrddham 476 rasa
477 rte'pi tvam 478 rupa 479 sāksī 480 sabdabrahma
481 sabdabrahman 482 sabdabrahmativartate 483 sadanad rtasya, guhayam 484 sada tad-bhava-bhavitah
485 sadhana 486 sadharmya 487 sadharmyam agatah 488 sadhunam
489 sadrsam cestate svasyah prakrteh 490 sadrsya 491 sadrsya mukti 492 sahaja
493 sahajam karma 494 saksi anumanta bharta 495 salokya 496 samagram mam
497 samagram mam jnatva 498 samahita 499 samam brahma 500 samatvam yoga ucyate
501 samipya 502 sammoha 503 samrat 504 samsiddhi
505 samyama 506 samyatendriyah 507 samye sthitam manah 508 sanatana
509 sanatanam purusam puranam 510 sangam tyaktvatmasuddhaye 511 sangha 512 sango akarmani
513 sannyāsa 514 Sannyāsa 515 sannyasyadhyatmacetasa 516 santim nirvana-paramam
517 santim nirvana-paramam matsamstham 518 sapta dhiyah 519 sapta sapta 520 sarira-yatra
521 sariram kevalam karma 522 sarva-bhavena 523 sarva-bhuta-hite 524 sarva-bhutesu
525 sarva-dharman parityajya 526 sarva-guhyatamam 527 sarva-jnana-vimudhan nastan acetasah 528 sarva-karmani
529 sarva-karmani sannyasya 530 sarva-loka-mahesvara 531 sarva-papaih pramucyate 532 sarvabhavena
533 sarvabhuta-hite 534 sarvabhuta-hite ratah 535 sarvabhutahite ratah 536 sarvabhutanam hrddese
537 sarvabhutani 538 sarvabhutasthitam yo mam bhajati ekatvam asthitah 539 sarvabhutesu 540 sarvadharmān
541 sarvadharman parityajya 542 sarvagatam acalam 543 sarvagatam brahma 544 sarvagatam yajne pratisthitam
545 sarvah 546 sarvair vedair aham eva vedyah 547 sarvakarmāni 548 sarvaloka-mahesvara
549 sarvam idam 550 sarvam karmakhilam jnane parisamapyate 551 sarvam karmakhilam partha jnane parisamapyate 552 sarvam khalu idam brahma
553 sarvani karmani 554 sarvarambhah 555 sarvatha vartamano'pi 556 sarvatha vartamano'pi sa yogi mayi vartate
557 sarvatra 558 sarvatragah 559 sarvavid 560 sarvavit sarvabhavena
561 sarve samarambhah kamasankalpavarjitah 562 sarvesu, sarvatra 563 sasvatam padam avyayam 564 satata-yukta
565 satatam mac-cittah 566 satatam maccittah 567 sattva 568 sattvanurupa sarvasya sraddha
569 sattvika bhava rajasas tamasas ca 570 sayujya 571 sitosna-sukhaduhkhesu tatha manapamanayoh 572 so aham
573 sraddha 574 Sraddhamayo 'yam puruso yo yac-chraddhah sa eva sah 575 sraddhavan bhajate 576 sraddhavan labhate jnanam
577 sreyah param avapsyatha 578 srotavyasya srutasya ca 579 Sruti 580 srutivipratipanna
581 suhrdam sarva-bhutanam sarva-loka-mahesvaram 582 suhrdam sarvabhutanam 583 sukham 584 sukham aksayam asnute
585 sukham aptum 586 sukrti 587 sva-karmana 588 svabhava
589 svabhava-niyatam 590 svabhava-niyatam karma 591 svabhavaja 592 svabhavajam karma
593 svabhavajena svena karmana 594 svabhavas tu pravartate 595 svadharma 596 svadharmah su-anusthitah
597 svadharmam api cāveksya 598 svakam rupam 599 svam prakrtim 600 svaprakasa
601 sva prakrtih 602 svarat 603 svarat samrat 604 svargalokam visalam
605 svarupa 606 Svayancaiva bravisi me 607 Swabhava 608 tad-buddhayas tad-atmanah
609 tad brahma 610 tair jitah sargah 611 tamasa sarga 612 tam tam bhavam
613 tam tam niyamam asthaya 614 tanum svam 615 tapasyā 616 tapo-yajna
617 Tasyai satyam āyatanam 618 tat-parah 619 tat satyam suryam tamasi ksiyantam 620 tattvajnana
621 tattvas 622 tattvatah 623 te bhajante mam drdha-vratah 624 te dvandva-moha-nirmuktah
625 tejah, abhayam, dhrtih, ahimsa, satyam 626 tisthati 627 titiksa 628 Titiksa
629 traigunya 630 traigunatitya 631 Traigunatitya 632 traigunya-visaya vedah
633 traigunyamayi 634 traigunyamayi maya 635 traigunyatita 636 traigunyavisaya vedah
637 trigunātīta 638 trigunatita, nistraigunya 639 tvam 640 tvam, aksaram avyaktam
641 tyaga 642 tyaktva kalevaram 643 udara 644 udarah sarva evaite
645 udasinata 646 udasinavad asinah 647 udasinavat 648 udbhava
649 uddesatah 650 uddhared atmanatmanam 651 Uttamah purusas tvanyah paramatmetyudahrtah, yo lokatrayam avisya bibhartyavyaya isvarah 652 uttamam rahasyam
653 uttama purusa 654 vairagya 655 varta eva ca karmani 656 vasudevah sarvam
657 vasudevah sarvam iti 658 vasudevah sarvam iti sa mahatma sudurlabhah 659 vedais ca vedyah 660 vedavid vedantakrt
661 vibhutayah 662 vibhuti 663 vibhutis 664 vicara
665 vidhi 666 vidya-maya 667 vigata-sprhah 668 vijnana
669 vikara 670 vimoksaya 671 vinasti 672 visargah
673 visayams tyaktva 674 visayan indriyais caran 675 visayas 676 visaya vinivartante
677 visisyate 678 visrjami 679 viveka 680 vyavahara
681 vyavasaya 682 yabhir vibhutibhir lokan imams tvam vyapya tisthasi 683 yac canyad drastum icchasi 684 yajanti avidhi-purvakam
685 yajna 686 yam smaran bhavam tyajati ante kalevaram 687 yam yam tanum sraddhaya arcati 688 yantra
689 yantrarudham mayaya 690 yantrarudho mayaya 691 yasmin vijnate sarvam vijnatam 692 yatah pravrttir bhutanam yena sarvam idam tatam
693 yavan yas casmi tattvatah 694 yayedam dharyate jagat 695 yesam loka imah prajah 696 yesam tvantagatam papam jananam punyakarmanam
697 ye yatha mam prapadyante 698 Ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamyaham 699 yoga-ksemam vahamyaham 700 yoga-sannyasta-karmanam atmavantam na karmani nibadhnanti
701 yoga-yajna 702 yogah karmasu kausalam 703 yogamaya 704 yogam ca mama
705 yogesvarah krsnah 706 yo vetti asammudhah sa martyesu sarva-papaih pramucyate 707 yuge yuge 708 yukta
709 Yukta asita matparah 710 yuktah 711 yuktah krtsna-karma-krt